HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 17.09.2014

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa (3 dr. med. na neodređeno i 2 vozača vozila u timu 1 HMP-a za zamjenu za bolovanje)

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa (dr. med. - 3 izvršitelja, na neodređeno i vozač vozila u timu 1 HMP-a - , na određeno do povratka odsutnih radnika s bolovanja)

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-478-14

Krapina, 11.09.2014.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine u svezi s člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 141/12.),  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radna mjesta

 

 1. doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine  u Timu 1 (m/ž) –

3 izvršitelj-a/-ice na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:

-          VSS- završen medicinski fakultet – doktor medicine,

-          odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,

-          položen stručni ispit.

 

 

 1. vozač vozila u Tim-u 1 HMP (m/ž) – 2 izvršitelj-a/-ice na određeno vrijeme do povratka odsutnih radnika s bolovanja, uz probni rad od mjesec dana, mjesto rada: Krapinsko – zagorska županija

Uvjeti :

- SSS u zanimanju vozač / KV vozač,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

- vozačka dozvola B i C kategorije.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-          životopis,

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),

-          presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZZMO,

-          potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca) ,( izvornik ili preslika),

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe, odnosno  diplome),

-          uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),

-          dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika) – Napomena: ovaj dokaz prilažu kandidati koji se javljaju na radno mjesto pod brojem 1.,

-          presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore – Napomena: ovaj dokaz prilažu kandidati koji se javljaju na radno mjesto pod brojem 1.,

-          dokaz o položenom vozačkom ispitu (preslika vozačke dozvole s obje strane) - Napomena: ovaj dokaz prilažu samo oni kandidati koji se javljaju na radno mjesto pod brojem 2.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava uvjetima iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave na natječaj s  obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi i s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje)» u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

 

                                                                            ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

 

NAPOMENA: Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 110/14 od 17.09.2014. godine, a rok za prijavu je 25.09.2014. godine


Zadnja promjena: 19.09.2014. u 09:52 sati | Prikazano 13382 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)