HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 19.07.2019

Natječaj za zapošljavanje

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1


Klasa:112-01/19-01/07

Broj:2140-43-01-19-1

Krapina, 18.07.2019.

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1

od 4. srpnja 2011. godine, njegovih izmjena i dopuna broj:01-08-16-1 od 07.06.2016. godine u svezi

s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17.), Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu

Krapinsko – zagorske županije za radno mjesto

 

1. Medicinska sestra/tehničar ili provostupnik/prvostupnica sestrinstva u Medicinsko

    prijavno-dojavnoj jedinici   - 1 izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme  uz probni rad od

   3 mjeseca, mjesto  rada: Krapinsko-zagorska županija.

 

Uvjeti:

 - medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/ prvostupnica sestrinstva,

- najmanje 6 godina (medicinska sestra/tehničar) ili 4 godine 

  (prvostupnik/prvostupnica sestrinstva) radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne

   medicine

- odobrenje za samostalan rad,

- položen stručni ispit, izuzev ako su završile/li srednje obrazovanje u trajnu od 5

  godina.

 

 

2. Medicinska sestra/tehničar ili provostupnik/prvostupnica sestrinstva u timu T1/T2

     - 2 izvršitelj/-ica na određeno vrijeme (zamjena) uz probni rad od  mjesec dana, mjesto

      rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:

 - medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/ prvostupnica sestrinstva,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, izuzev ako su

  završile/li obrazovanje u trajanju od pet godina,

- odobrenje za samostalan rad,

- položen stručni ispit,

- vozačka dozvola B kategorije

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-          životopis,

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu  (presliku domovnice),

-          presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZZMO,

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku  svjedodžbe ili diplome),

-          uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili

preslika),

-          dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

-          presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore

-          potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz (npr. dostaviti ugovor o radu ili potvrdu poslodavca) o

traženom radnom iskustvu u struci, samo za radna mjesta za koja je radno iskustvo propisano kao

uvjet (preslika),

-          presliku vozačke dozvole s obje strane.

 

         Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju  svoju privolu za obradu

dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje,  te privolu da se sa natječajnom

dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

             Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko

bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Zavoda, web stranci Zavoda,  te da se

o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti  pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima

sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih

uvjeta, dostaviti i dokaze utvrđene posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.

            Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim

braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost

pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima,  dužni  su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta

natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. stavak 1. navedenog Zakona (link: https:

//www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-) ).

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici

  Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.

Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje

i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

 

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1,  s naznakom „ Za natječaj“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

 

                                                                                                         RAVNATELJ

                                                                                                 Krešimir Božić, dipl. iur.


Zadnja promjena: 23.07.2019. u 02:32 sati | Prikazano 5767 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)