HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Vi ste ovdje: Naslovnica > Bagatelna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Sri, 21.07.2021

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave "Odvoz i zbrinjavanje infektivnog otpada"

       ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA: 363-05/21-01/02

URBROJ: 2140-43-01-21-1

Krapina, 21.07.2021.

 

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave broj: 02-255-17 od 25.5.2017. godine i članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije donosi

 

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA

JEDNOSTAVNE NABAVE 

ZA PREDMET NABAVE "ODVOZ I ZBRINJAVANJE INFEKTIVNOG OTPADA" 

 

I.

 

Podaci o naručitelju:

 • Naziv naručitelja:                        Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
 • Sjedište naručitelja:                    Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1
 • OIB naručitelja:                          17813384799
 • Broj telefona naručitelja:            049/373-411
 • Broj telefaxa naručitelja:            049/373-413
 • Adresa elektroničke pošte:         ravnatelj@hitna-kzz.hr
 • Internetska adresa naručitelja:     www.hitna-kzz.hr

 

II.

Predmet nabave je usluga odvoza i zbrinjavanja infektivnog otpada.

 

III.

Redni broj iz Plana nabave: 30.

Evidencijski broj nabave: 30/21

 

IV.

Procijenjena vrijednost nabave je 150.000,00 kuna bez PDV-a.

 

V.

Sredstva za nabavu osiguravaju se u Financijskom planu Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

VI.

Postupak nabave će se provesti objavljivanjem poziva neograničenom broju subjekata, na način da će se Poziv na dostavu ponuda objaviti na internetskoj stranici naručitelja www.hitna-kzz.hr.

VII.

U Stručno povjerenstvo za pripremu i provođenje postupka jednostavne nabave (dalje: Stručno povjerenstvo) imenuju se:

 1. Sanja Putanec, mag. oec., nadležna je za pripremu Poziva za dostavu ponuda, otvaranje te pregled i ocjenu ponuda,
 2. Jadranka Urbanc, dr. med. spec, nadležna je za pripremu Poziva za dostavu ponuda, otvaranje te pregled i ocjenu ponuda, daje prijedlog za donošenje odluke o odabiru,
 1. Nevenka Vorih, oec., nadležna je za pripremu Poziva za dostavu ponuda, otvaranje te pregled i ocjenu ponuda, daje prijedlog za donošenje odluke o odabiru.

 

VIII.

Članovi Stručnog povjerenstva za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja.

Osoba zadužena za tehničku specifikaciju je Biserka Hustić, dipl.med. techn..

Osoba zadužena za praćenje provedbe ugovora je Snježana Jandrok.

 

IX.

Odgovorna osoba Naručitelja je ravnatelj Krešimir Božić.

 

 

                                                                                               R A V N A T E LJ

 

                                                                                            Krešimir Božić, dipl. iur.

 

 

Dostaviti:

 1. Članovima Povjerenstva iz točke VII. ove Odluke,
 2. Pismohrana.

 

 

 

Prilozi:

HyperLink   Odluka o početku postupka jednostavne nabave
HyperLink   Poziv na dostavu ponuda
HyperLink   Odluka o odabiru
HyperLink   Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocijeni ponuda

Zadnja promjena: 30.07.2021. u 04:15 sati | Prikazano 1811 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)