HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Vi ste ovdje: Naslovnica > Bagatelna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Sri, 03.08.2022

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave "Odvoz i zbrinjavanje infektivnog otpada" (ponovljen postupak)

    ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

 

KLASA: 351-02/22-01/03

URBROJ: 2140-43-01-22-1

Krapina, 02.08.2022.

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave broj: 02-255-17 od 25.05.2017. godine i članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije donosi

 

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA

JENOSTAVNE NABAVE 

ZA PREDMET NABAVE "ODVOZ I ZBRINJAVANJE INFEKTIVNOG OTPADA" 

 

I.

Podaci o naručitelju:

Naziv naručitelja:                    Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

Sjedište naručitelja:                Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

OIB naručitelja:                        17813384799

Broj telefona Naručitelja:         049/373-411

Broj telefaxa Naručitelja:         049/373-413

Adresa elektroničke pošte:       ravnatelj@hitna-kzz.hr

Internetska adresa Naručitelja: www.hitna-kzz.hr

II.

Predmet nabave: Odvoz i zbrinjavanje infektivnog otpada

Evidencijski broj nabave 28/22.

Redni broj predmeta nabave u Planu nabave 28.

III.

Procijenjena vrijednost nabave u Planu nabave je 150.000,00 kuna bez PDV-a.

IV.

Sredstva za nabavu osiguravaju se u Financijskom planu Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

V.

Postupak nabave će se provesti objavljivanjem poziva neograničenom broju subjekata, na način da će se Poziv na dostavu ponuda objaviti na internetskoj stranici naručitelja www.hitna-kzz.hr.

VI.

U Stručno povjerenstvo za provedbu jednostavne nabave imenuju se slijedeći zaposlenici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije:

 1. Sanja Putanec, mag. oec., nadležna je za pripremu Poziva za dostavu ponuda, otvaranje te pregled i ocjenu ponuda,
 2. Jadranka Urbanc, dr. med. spec, nadležna je za pripremu Poziva za dostavu ponuda, otvaranje te pregled i ocjenu ponuda, daje prijedlog za donošenje odluke o odabiru,
 3. Marijana Hajnić, struč. spec. oec., nadležna je za pripremu Poziva za dostavu ponuda, otvaranje te pregled i ocjenu ponuda, daje prijedlog za donošenje odluke o odabiru.

VII.

Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja.

Osoba zadužena za izradu tehničkih specifikacija je Biserka Hustić, dipl.med. techn..

Osoba zadužena za praćenje provedbe ugovora je Snježana Jandrok.

VIII.

Odgovorna osoba Naručitelja je ravnatelj Krešimir Božić.

 

                                                                                               R A V N A T E LJ

                                                                                             Krešimir Božić, dipl. iur.

 

Dostaviti:

 1. Članovima Povjerenstva iz točke VI. ove Odluke,
 2. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Odluka o početku postupka jednostavne nabave
HyperLink   Poziv na dostavu ponuda
HyperLink   Troškovnik
HyperLink   Odluka o odabiru

Zadnja promjena: 11.08.2022. u 08:18 sati | Prikazano 411 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)