HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 21.06.2024

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:112-01/24-01/7

URBROJ:2140-43-05-24-1

Krapina, 18.06.2024.

Na temelju članka 85. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/2018125/2019133/2020147/2020136/2021119/2022156/202233/2023145/202336/2024) te članaka 24. i 25. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije (KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od  30.06.2020. godine i KLASA:007-05/23-01/23, URBROJ: 2140-43-05-23-8 od 21.07.2023. godine), Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na 38. sjednici održanoj 18.06.2024. godine, donijelo je odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

 

Za ravnatelja/icu Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) može biti imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja,

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci,

- da ne postoji sukob interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,

- da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos,

- da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove,

- da protiv njega nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,

- da protiv njega nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležnih Komora (ukoliko je član Komore),

- da poslodavac protiv njega ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa,

- da ispunjava uvjete o imenovanju članom uprave trgovačkih društava u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva.

 

Uz prijavu na natječaj kandidat mora priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnicu  (preslika),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi - diploma (izvornik ili ovjerenu presliku),
 4. dokaz o ostvarenih 5 godina radnog iskustva u struci – potvrda poslodavca, ugovor o radu i sl. (izvornik ili preslika),
 5. elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili preslika),
 6. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda, ne starije od 30 dana do dana objave ovog natječaja (izvornik ili ovjerena preslika),
 7. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika (izvornik ili ovjerena preslika):

- da ne postoji sukob interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,

- da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos,

- da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove,

8. uvjerenje nadležne Komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komore (izvornik ili ovjerena preslika) – uvjerenje podnose samo kandidati članovi Komore,

9. uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa (izvornik ili ovjerena preslika),

10. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika (izvornik ili ovjerena preslika) da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno da:

- nije kažnjen za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja, i to za vrijeme dok traju pravne posljedice osude, kao i kojem nije uvedena međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, dok je takva mjera na snazi,

- nije kažnjen za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz alineje 1. ove točke,

-  protiv njega nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Zavoda za vrijeme dok traje ta zabrana.

- da mu u drugoj državi nije zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Zavoda za vrijeme trajanja zabrane.

       11. Program rada i razvoja Zavoda za mandatno razdoblje.

 

Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci, sukladno završenoj stručnoj spremi.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj s dokazima o  ispunjavanju Natječaja dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Za natječaj – izbor ravnatelja/ice“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji zadovoljavaju uvjete Natječaja provest će se razgovor na kojem će obrazložiti Program rada i razvoja Zavoda za mandatno razdoblje.

O terminu razgovora kandidati će biti obavješteni putem elektroničke pošte.

Podnositelji prijave će biti obaviješteni o rezultatu izbora i imenovanja u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. .

Zavod dostavljene podatke o kandidatima obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provedbe natječajnog postupka radi zapošljavanja i u druge svrhe neće se koristiti.

Zavod pridržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Zavod za hitnu medicinu

Krapinsko-zagorske Županije

 

                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                       UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                 Martin Gredičak, dr. med., spec.

Prilozi:

HyperLink   Tekst Natječaja

Zadnja promjena: 21.06.2024. u 08:03 sati | Prikazano 822 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)