HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 24.10.2018

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-289-18

Krapina, 19.10.2018.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine, njegovih izmjena i dopuna broj:01-08-16-1 od 07.06.2016. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 24/17),  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radno mjesto

 

 1. Stručni suradnik  (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (za zamjenu) uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Krapina

Uvjeti:

-         završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  ekonomske struke (VSS-diplomirani ekonomista ili magistar ekonomije),

-         najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

-         znanje rada na računalu

 

Podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama, a prije sklapanja ugovora o radu predočiti će se izvornik:

-        prijava/zamolba (vlastoručno potpisana od strane podnositelja),

-        životopis,

-        dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),

-        dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),

-        uvjerenje nadležnog suda da  se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),

-        dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

-        dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u ispisu Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca).

Sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo te su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sve i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere  praktičnog rada (provjera znanja rada na osobnom računalu), mogućnost psihologijskog testiranja  i intervju, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr, gdje će biti navedena literatura za pripremu.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, te psihologijskom testiranju (ako se provodi)  mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako podnositelj prijave ne pristupi selekcijskom postupku, smatra se da je povukao prijavu.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1,  s naznakom „ Za natječaj – stručni suradnik“,   u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

 

                                                                                      RAVNATELJ

                                                                                Krešimir Božić, dipl. iur.

 


Zadnja promjena: 25.10.2018. u 02:23 sati | Prikazano 12436 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)