HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 06.10.2021

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA:112-01/21-01/05

URBROJ: 2140-43-01-21-1

Krapina, 04.10.2021.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,  KLASA:003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20),  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radno mjesto

 

 1. Stručni suradnik  (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Krapina

Uvjeti:

-          VSS - diplomirani ekonomista  ili magistar ekonomije ili stručni specijalist iz polja ekonomije,

-          najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

-          znanje rada na računalu.

 

Podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama, a prije sklapanja ugovora o radu predočiti će se izvornik:

-        prijava/zamolba (vlastoručno potpisana od strane podnositelja),

-        životopis,

-        dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),

-        uvjerenje nadležnog suda da  se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),

-        dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

-        dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u ispisu Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca).

Sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo te su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima,  dužni  su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103.stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-) ) . Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici  Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.

Radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci, sukladno završenoj stručnoj spremi.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjeru  praktičnog rada (provjera znanja rada na osobnom računalu)  i intervju, a o svemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr, gdje će biti navedena literatura za pripremu.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako podnositelj prijave ne pristupi selekcijskom postupku, smatra se da je povukao prijavu.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju  svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje,  te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

             Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Zavoda, web stranci Zavoda,  te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

            Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1,  s naznakom „ Za natječaj – stručni suradnik“,   u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

 

                                                                                      RAVNATELJ

                                                                                Krešimir Božić, dipl. iur.

 


Zadnja promjena: 06.10.2021. u 12:19 sati | Prikazano 5848 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)