HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 15.03.2019

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

 

Klasa:112-01/19-01/04

Broj: 2140-43-01-19-01

Krapina,  12.03.2019.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine, njegovih izmjena i dopuna broj:01-08-16-1 od 07.06.2016. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17.),  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 JAVNI  NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radno mjesto

 1. Doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine  u Timu 1 (m/ž) –

1 izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme i šest (6) izvršitelja/ice na određeno vrijeme  uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:

-         VSS- završen medicinski fakultet – doktor medicine,

-         odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,

-         položen stručni ispit.

 2. Medicinska sestra/tehničar ili provostupnik/prvostupnica sestrinstva u timu T1/T2 -  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,  uz probni rad od  mjesec dana, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:

 - medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/ prvostupnica sestrinstva,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, izuzev ako su

  završile/li obrazovanje u trajanju od pet godina,

- odobrenje za samostalan rad,

- položen stručni ispit,

- vozačka dozvola B kategorije

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-         životopis,

-         dokaz o hrvatskom državljanstvu  (presliku domovnice),

-         presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZZMO,

-         dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku  svjedodžbe ili diplome),

-         uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),

-         dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

-         presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore

-         potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz (npr. dostaviti ugovor o radu ili potvrdu poslodavca) o traženom radnom iskustvu u struci, samo za radna mjesta za koja je radno iskustvo propisano kao uvjet (preslika),

-         presliku vozačke dozvole s obje strane za radno mjesto pod brojem 2.

 

  Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje,  te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Zavoda, web stranci Zavoda,  te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

Sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo te su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sve i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1,  s naznakom „ Za natječaj“,   u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.


Zadnja promjena: 18.03.2019. u 07:46 sati | Prikazano 15064 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)