HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pon, 27.05.2024

Natječaj za zapošljavanje

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA: 112-01/24-01/06

URBROJ: 2140-43-01-24-1

Krapina, 27.5.2024.

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA: 500-01/20-01/85, URBROJ: 2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine, te Izmjene i dopune Statuta KLASA: 007-05/23-01/23, URBROJ: 2140-43-05-23-8 od 21.07.2023. godine i suglasnosti Župana na iste KZŽ KLASA: 500-01/23-01/49, URBROJ: 2140-09/7-23-2 od 07.08.2023. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 29/24), Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 JAVNI  NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radna mjesta


1.  Doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine u timu T1 (m/ž)

-  četiri (4) izvršitelj-a/-ice na neodređeno vrijeme i tri (3) izvršitelj-a/-ice na određeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

 

Uvjeti:

- VSS- završen medicinski fakultet – doktor medicine,

- odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,

- položen stručni ispit.

 

2.   Medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/prvostupnica sestrinstva u Medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici

- jedan (1) izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

 

Uvjeti:

- medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/ prvostupnica sestrinstva,

- najmanje 6 godina (medicinska sestra/tehničar) ili 4 godine (prvostupnik/prvostupnica sestrinstva) radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine,

- odobrenje za samostalan rad,

- položen stručni ispit, izuzev ako je završi-la/-o srednje obrazovanje u trajnu od 5 godina.

 

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

a) životopis,

b) presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZMO,

c) dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe ili diplome),

d) uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),

e) dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika (za podnositelje prijava koji su u obvezi polaganja),

f) potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz (npr. dostaviti ugovor o radu ili potvrdu poslodavca) o traženom radnom iskustvu u struci, samo za radna mjesta za koja je radno iskustvo propisano kao uvjet,

g) presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore,

 

         Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

           Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Zavoda, web stranci Zavoda,  te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

          Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze utvrđene posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.

Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-). Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.

Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta ______________“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web- stranici Zavoda.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

                                                                                      RAVNATELJ

                                                                                Krešimir Božić, dipl. iur.

Prilozi:

HyperLink   Tekst Natječaja

Zadnja promjena: 28.05.2024. u 08:51 sati | Prikazano 937 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)