HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 04.09.2020

Odluka o imenovanju ravnatelja

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina

           UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA:003-01/20-01/30

UR.BROJ:2140-43-05-20-4

Krapina, 03.09.2020.

 

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (N.N. broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 85. st. 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. broj 100/18 i 125/19), te članka 25. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA:003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od  30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ  KLASA:500-01/20-01/85, Ur.broj:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 40. sjednici održanoj dana  03.09.2020. godine,  Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, jednoglasno donijelo sljedeću

 

ODLUKU

o imenovanju ravnatelja  Zavoda za hitnu medicinu

Krapinsko-zagorske županije


 I.  Krešimir Božić, dipl. iur., s prebivalištem na adresi Podgora Krapinska 103, 49000 Krapina, imenuje se za ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

II.   Mandat imenovanom iz točke I. ove Odluke traje četiri (4) godine i počinje s danom 01. listopada 2020. godine.

III. Ovlašćuje se predsjednik Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije Željko Presečki, dipl. ing. sig., da s  imenovanim iz točke I. ove Odluke sklopi ugovor za obavljanje poslova ravnatelja koji je prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

IV.   Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Obrazloženje

 

            Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije je na svojoj 37. sjednici donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 78/20 od 8. srpnja 2020. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te Internetskoj stranici www.hitna-kzz.hr  i Oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod).

            U roku za dostavu prijava pristigle su dvije prijave na Natječaj i to prijava Krešimira Božića, dipl. iur. iz Krapine,  Podgora Krapinska  103 i mr.sc. Mužar Roberta iz Đurmanca, Goričanovec 40.

            Prijave na Natječaj razmatrane su na 39. sjednici Upravnog vijeća Zavoda održanoj 6. kolovoza 2020. godine, gdje je utvrđeno da prijava kandidata Krešimira Božića, udovoljava svim uvjetima iz Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, te je  kandidat pozvan na razgovor na 40. sjednicu Upravnog vijeća.

Nadalje, vezano za prijavu kandidata mr. sc. Roberta Mužara, Upravno vijeće Zavoda utvrdilo je da ista ne udovoljava formalnim uvjetima iz natječaja budući nije dostavio dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diplomu iz koje bi bilo razvidno da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja. Imenovani je dostavio Diplomu  Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike Varaždin broj P-659/95-21203 od 23.11.2002. godine iz koje je razvidno da je stekao akademski stupanj „Magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske znanosti znanstvena  grana informacijski sustavi i informatologija“, slijedom navedenoga, budući njegova prijava ne udovoljava formalnim uvjetima iz Natječaja,  isti nije bio pozvan na razgovor, već će o rezultatima natječaja biti obaviješten u postavljenom roku.

            Na 40. sjednici Upravnog vijeća Zavoda održanoj dana 3. rujna 2020. godine  članovi Upravnog vijeća obavili su razgovor s kandidatom  za ravnatelja Krešimirom Božićem na kojem je isti iznio Plan i program rada Zavoda za mandatno razdoblje.

            Članovi Upravnog vijeća utvrdili su da prijava kandidata za ravnatelja Krešimira Božića udovoljava svim formalnim uvjetima iz Natječaja, te da je kandidat iznio Plan i program rada Zavoda s kojim su se složili svi članovi/ce Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća Zavoda nakon toga pristupili su glasovanju te je  jednoglasno donijeta Odluku o imenovanju ravnatelja kao u izreci.

 

                                            PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

Željko Presečki, dipl. ing. sig.

 

 

 

 

 

DOSTAVITI:

1. Krešimir Božić, Podgora Krapinska 103, 49000 Krapina,

2. Mr. sc. Robert Mužar, Goričanovec 40, 49225 Đurmanec

3. Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, Krapina

4. Arhiva, ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilozi:

HyperLink   Odluka o imenovanju ravnatelja

Zadnja promjena: 04.09.2020. u 01:17 sati | Prikazano 7809 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)