HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 12.04.2024

Natječaj za zapošljavanje od 12.4.2024.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA: 112-01/24-01/05

URBROJ: 2140-43-01-24-1

Krapina, 12.4.2024.

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA: 500-01/20-01/85, URBROJ: 2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine, te Izmjene i dopune Statuta KLASA: 007-05/23-01/23, URBROJ: 2140-43-05-23-8 od 21.07.2023. godine i suglasnosti Župana na iste KZŽ KLASA: 500-01/23-01/49, URBROJ: 2140-09/7-23-2 od 07.08.2023. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 29/24), Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 JAVNI  NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radna mjesta

1.         Vozač sanitetskog prijevoza

– jedan (1) izvršitelj/-ica na određeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

 Uvjeti:

- SSS u zanimanju vozač ili KV vozač

- 1 godina radnog iskustva u struci kao vozač,

- vozačka dozvola B kategorije

- edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora (tečaj BLS+AVD).

 

2.      Medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu

-      pet (5) izvršitelja/-ica na određeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana, mjesto rada:

Krapinsko-zagorska županija

 

Uvjeti:

-      završena SSS za medicinsku sestru/tehničara,

-      odobrenje za samostalan rad,

-      položen stručni ispit (za medicinske sestre/tehničare sa četverogodišnjom završenom školom),

-      vozačka dozvola B kategorije,

-      edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora (tečaj BLS + AVD),

-      poznavanje rada na računalu. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-   životopis,

-   presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZMO,

-   dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe ili diplome),

-   uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),

-   dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika (za podnositelje prijava koji su u obvezi polaganja),

-   potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz (npr. dostaviti ugovor o radu ili potvrdu poslodavca) o traženom radnom iskustvu u struci, samo za radna mjesta za koja je radno iskustvo propisano kao uvjet,

- presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore (za radno mjesto pod br. 2.),

-  presliku vozačke dozvole s obje strane,

 - dokaz o edukaciji za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora (tečaj BLS + AVD).

 

            Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

            Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Zavoda, web stranci Zavoda,  te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze utvrđene posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.

            Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-). Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.

Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta ______________“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web- stranici Zavoda.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

                                                                                      RAVNATELJ

                                                                                Krešimir Božić, dipl. iur.

Prilozi:

HyperLink   Tekst Natječaja

Zadnja promjena: 12.04.2024. u 02:35 sati | Prikazano 1084 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)