HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Čet, 15.09.2011

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

1. medicinska sestra/medicinski tehničar u Timu 1 i Timu 2, 2. medicinska sestra/medicinski tehničar (SSS) i medicinska sestra/medicinski tehničar – prvostupnik sestrinstva (VŠS) u Prijavno-dojavnoj jedinici

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1
Broj: 02-24/11-1
Krapina, 15.09.2011.

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine u svezi s člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 115/10.), privremeni ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u
Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije
za radna mjesta

 

1. medicinska sestra/medicinski tehničar u Timu 1 i Timu 2 – 5 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema - medicinska sestra/tehničar,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • položen stručni ispit,
 • vozačka dozvola B kategorije.

2. medicinska sestra/medicinski tehničar (SSS) i medicinska sestra/medicinski tehničar – prvostupnik sestrinstva (VŠS) u Prijavno-dojavnoj jedinici – 8 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto - medicinska sestra/medicinski tehničar (SSS) – probni rad traje mjesec dana:

 • srednja stručna sprema - medicinska sestra/tehničar,
 • najmanje deset godina radnog iskustva u djelatnosti hitne medicinske pomoći na terenu ili na drugim odgovarajućim poslovima,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • položen stručni ispit.

Uvjeti za radno mjesto - medicinska sestra/medicinski tehničar – prvostupnik sestrinstva (VŠS) - probni rad traje tri mjeseca:

 • viša stručna sprema - viša medicinska sestra/tehničar,
 • najmanje sedam godina ukupnog radnog iskustva u djelatnosti hitne medicinske pomoći na terenu ili na drugim odgovarajućim poslovima,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • položen stručni ispit.

Prednost za radno mjesto pod rednim brojem 2. imaju kandidati/kandidatkinje koji su radili u djelatnosti hitne medicinske pomoći na terenu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • presliku radne knjižice,
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca), (izvornik ili preslika),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe, odnosno diplome),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole s obje strane) - Napomena: ovaj dokaz prilažu samo oni kandidati koji se javljaju na radno mjesto pod brojem 1.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Svaki kandidat može podnijeti prijavu na više ili na sva radna mjesta za koje je raspisan ovaj natječaj.

Pisane prijave na natječaj, s obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi i s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Krapinsko-zagorska županija, 49000 Krapina, Magistratska 1, s naznakom „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje)» u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, profesionalnost, odgovornost i sl.) u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Krapina, kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

PRIVREMENI RAVNATELJ
Krešimir Božić, dipl. iur.

Prilozi:

HyperLink [HyperLink2]   Tekst natječaja

Zadnja promjena: 15.06.2012. u 01:03 sati | Prikazano 17594 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)