HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Vi ste ovdje: Naslovnica > Bagatelna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Sri, 10.01.2024

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave "Uredski materijal"

       ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

 

KLASA: 406-07/23-01/04

URBROJ: 2140-43-01-24-1

Krapina, 02.01.2024.

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave broj: 02-255-17 od 25.05.2017. godine i članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, te Izmjene i dopune Statuta KLASA:007-05/23-01/23, URBROJ: 2140-43-05-23-8 od 21.07.2023. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije donosi

 

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA

JEDNOSTAVNE NABAVE 

ZA PREDMET NABAVE "UREDSKI MATERIJAL"

 

I.

 

Podaci o naručitelju:

Naziv naručitelja:                    Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

Sjedište naručitelja:                 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

OIB naručitelja:                        17813384799

Broj telefona Naručitelja:         049/373-411

Broj telefaxa Naručitelja:         049/373-413

Adresa elektroničke pošte:       ravnatelj@hitna-kzz.hr

Internetska adresa Naručitelja: www.hitna-kzz.hr 

II.

Predmet nabave je nabava uredskog materijala.

Evidencijski broj nabave 2/24.

Redni broj predmeta nabave u Planu nabave 2.

III.

Procijenjena vrijednost nabave je 13.000,00 eura bez PDV-a, a procijenjena vrijednost nabave temeljem ovog postupka 12.000,00 eura bez PDV-a.

IV.

Sredstva za nabavu osiguravaju se u Financijskom planu Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

V.

Postupak nabave će se provesti objavljivanjem poziva neograničenom broju subjekata, na način da će se Poziv na dostavu ponuda objaviti na internetskoj stranici naručitelja www.hitna-kzz.hr.

VI.

U Stručno povjerenstvo za provedbu jednostavne nabave imenuju se slijedeći zaposlenici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije:

 1. Sanja Putanec, mag. oec.,
 2. Biserka Hustić, dipl. med. techn.,
 3. Marijana Hajnić, struč. spec. oec..

VII.

Članovi Povjerenstva koordiniraju pripremu i provođenje postupka jednostavne nabave, sudjeluju u pripremi poziva, otvaraju ponude, sudjeluju u pregledu i ocijeni ponuda i obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom nabave.

Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja.

Osoba zadužena za izradu tehničke specifikacije/troškovnika je Božica Halužan.

Osoba zadužena za praćenje provedbe ugovora je Snježana Jandrok.

VIII.

Odgovorna osoba Naručitelja je ravnatelj Krešimir Božić.

 

 

                                                                                               R A V N A T E LJ

                                                                                            Krešimir Božić, dipl. iur.

 

 

 

Dostaviti:

 1. Članovima Povjerenstva iz točke VI. ove Odluke,
 2. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Odluka o početku postupka
HyperLink   Poziv na dostavu ponuda
HyperLink   Troškovnik
HyperLink   Troškovnik - Ispravak 1 (od 11.01.2024. god.)
HyperLink   Odluka o odabiru
HyperLink   Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 26.01.2024. u 12:08 sati | Prikazano 829 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:



   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)